วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2556

รับตรง ม.มหิดล อินเตอร์ ปีการศึกษา 2556 – 2557UploadImage

รับตรง ม.มหิดล อินเตอร์  ปีการศึกษา 2556 – 2557

สำหรับผู้สมัครทั่วไป
- ผู้สมัครต้องจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง

- ผู้สมัครต้องมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ คือ ได้คะแนนสอบ TOEFL ตั้งแต่ 79 คะแนนขึ้นไป หรือคะแนนสอบ IELTS (academic band) ตั้งแต่ 6.0 ขึ้นไป หรือคะแนนสอบ SAT1 ตั้งแต่ 1,650 คะแนนขึ้นไป โดยมีคะแนนวิชาคณิตศาสตร์อย่างน้อย 580 คะแนน

- ผู้สมัครต้องผ่านการสอบข้อเขียนวิชาภาษาอังกฤษ (ITP TOEFL และ Writing) คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และความรู้ทั่วไป หากผ่านการสอบข้อเขียนแล้ว ผู้สมัครจะได้รับการเรียกเข้าสัมภาษณ์ต่อไป

**หมายเหตุ ผู้สมัครที่มีทักษะภาษาอังกฤษไม่เพียงพอที่จะเข้าศึกษาในทันที อาจได้รับคำแนะนำให้เข้าเรียนในศูนย์เตรียมความพร้อมภาษาและคณิตศาสตร์ ผู้สมัครที่สอบผ่านตามข้อกำหนดของทางศูนย์ฯ จะมีสิทธิ์เข้าเรียนในหลักสูตรปกติของวิทยาลัยนานาชาติในภาคเรียนถัดไป นอกจากนี้ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ยังเปิดหลักสูตรภาษาอังกฤษ “Intensive English Program” สำหรับนักเรียนที่ต้องการสอบคัดเลือกเข้ารับการศึกษาต่อที่วิทยาลัยด้วย

สำหรับผู้สมัครต่างชาติ
- ผู้สมัครต่างชาติที่สนใจสามารถสมัครเข้าเรียนได้ 3 ช่วงเวลาตลอดปีที่ส่วนงานรับสมัครและจัดสอบ โดยผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง

- หากใบประกาศนียบัตรหรือวุฒิการศึกษาไม่ใช่เอกสารภาษาอังกฤษ จะต้องยื่นเอกสารฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษที่ได้รับการรับรองแล้ว รวมทั้งส่งให้กระทรวงศึกษาธิการตรวจสอบและรับรอง

- ผู้สมัครที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแรก ต้องยื่นผลคะแนนสอบ TOEFL IBT (ที่มีผลคะแนนอย่างน้อย 79 คะแนน และได้คะแนนในส่วนการเขียนอย่างน้อย 25 คะแนน) หรือคะแนนสอบ IELTS (ตั้งแต่ 6.0 ขึ้นไป และมีคะแนนในส่วนการเขียน 6.0) หรือคะแนนสอบ SAT (ตั้งแต่ 1,650 คะแนนขึ้นไป โดยมีคะแนนวิชาคณิตศาสตร์อย่างน้อย 580 คะแนน)

เมื่อผู้สมัครได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาในฐานะนักศึกษาแล้ว จะต้องรับการทดสอบวิชาการเขียนภาษาอังกฤษและวิชาคณิตศาสตร์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับชั้นที่เหมาะสมต่อไป

หมายเหตุ:
1. การสอบ IGCSE ต้องได้ผลคะแนน C อย่างน้อย 5 วิชา
2. การสอบ GED ต้องมีผลคะแนนผ่าน 5 วิชา (และได้คะแนนวิชาละไม่ต่ำกว่า 410 คะแนน) และได้คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 2,800 คะแนน

**วิทยาลัยนานาชาติจะพิจารณาอีกครั้งเมื่อสิ้นปีการศึกษา

ตารางการเปิดรับสมัคร
สำหรับผู้สมัครทั่วไป (ปีการศึกษา 2556 – 2557)

วันรับสมัครวันสอบวันเปิดภาคเรียน
ครั้งที่ 1
24 เมษายน – 8 พฤษภาคม 2556
18 – 19 พฤษภาคม 255616 กันยายน 2556
ครั้งที่ 2
1 – 12 กรกฎาคม 2556
27 – 28 กรกฎาคม 255616 กันยายน 2556
ครั้งที่ 3
1 – 15 ตุลาคม 2556
26 – 27 ตุลาคม 25556 มกราคม 2557
ครั้งที่ 4
8 – 22 มกราคม 2557
8 – 9 กุมภาพันธ์ 255721 เมษายน 2557

สำหรับผู้สมัครต่างชาติ (ปีการศึกษา 2556 – 2557)

วันรับสมัครวันสอบวันเปิดภาคเรียน
ครั้งที่ 1
1 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2556
29 กรกฏาคม 255616 กันยายน 2556
ครั้งที่ 2
1 สิงหาคม – 30 กันยายน 2556
4 พฤศจิกายน 25576 มกราคม 2557
ครั้งที่ 3
1 ธันวาคม 2556 – 31 มกราคม 2557
17 กุมภาพันธ์ 255721 เมษายน 2557


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น